*ឃ្លាំង79* Toyota Tundra 2008, white color, tax paper

26800.00 $

Description

Toyota Tundra 2008 ពណ៌ស ក្រដាសពន្ឋ ​ពូកស្បែក កៅអីចុច ហ្វ្រាងABS ទ្វា4 ប៉ុង១


061 79 79 79

mengsovandary168@gmail.com