ហ៊ាងបញ្ចាំ សុខ ឫទ្ធី

3 $

Description

ហ៊ាងបញ្ចាំសុខឫទ្ធី Sok Rithy Pawnshop ទទួលបញ្ចាំ: ឡាន, ម៉ូតូ, គ្រឿងអលង្ការ ទូរស័ព្ទ, Lap top, Ipad… ការប្រាក់ពី 2.5% ទៅ 3.0% ទីតាំង:ផ្សារបឹងត្របែកផ្លាហ្សា


012 718 600 ,010 718 600

......