ម៉ាសីុនបោកគក់ម៉ាក​ HITACHI ម៉ូដែល​ PS-80LJ(8kg)

240 $

Description

ម៉ាសីុនបោកគក់ម៉ាក​ HITACHI ម៉ូដែល​ PS-80LJ(8kg) Address1 #72-74, Samdech Preah Sangk Neayok Souk St.(136), Sangkat Phsar Thmei 2, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Address2 #5-7, St.(141), Sangkat Orussey2, Khan 7Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phone:0966878789 / 0767878915 Email:knk@knkappliance.com www.knkappliance.com


016 808 865 ,017 646 368

......