បុគ្គលិកលក់/ Sale Staff : 1០ នាក់

.. $

Description

+ ទំនួលខុសត្រូវ៖ 1. បុគ្គលិកលក់/ Sale Staff : 1០ នាក់ - Call ទៅអតិថិជនដើម្បីណែនំាអំពីផលិតផល - ចុះជួបជាមួយអតិថិជន និងធ្វើបទបង្ហាញអំពីការលក់ - ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងដំណើរការលក់ - ស្រាវជ្រាវទីផ្សារគូប្រគួតប្រជែង - ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចំាថ្ងៃ ប្រចំាសប្តាហ៍ ប្រចំាខែសម្រាប់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង - ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើផ្នែកការងារ - ការងារផ្សេងៗទៀតតម្រូវដោយអ្នកគ្រប់គ្រង + អត្តប្រយោជន៍ផ្សេងៗ៖ - ទទួលបានប្រាក់ខែ សមរម្យ - ឈប់សម្រាក ៤ ថ្ងៃក្នុង១ខែ - មានសម្រាកប្រចាំឆ្នំា - មានការតំឡើងប្រាកខែ បើបេក្ខជនចាប់អារម្មណ៍សូមមេតា្តដាក់ប្រវត្តិរូបឬ CV តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ sokhom.lay@gmail.com ឬអាចយកប្រវិត្តិរូប (CV) មកដាក់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ដែលមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ ៥៤ ផ្លូវ សហព័ន្ធ រុស្ស៊ី សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ ៣ ខណ្ឌ ទទួលគោក ភ្នំ ពេញ ឬសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចទាក់ទងដោយផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ 096 555 0629។


096 555 0629 ,012 884 959 ,088 465 7247

sokhom.lay@gmail.com