អ្នកលក់ក្នុងហាង (Sale Indoor))

.. $

Description

លក់ក្នងហាង - រៀបចំកន្លែងលក់អោយមានសណ្តាប់ធ្នាប់ - អាចធើ្វការជាក្រុម - ផ្តល់សេវាកម្មល្អដល់អតិថិជន ​​​ម៉ោងការងារ៖ 12:00-21:00 08:00-17:00 ឬ 17:30-21:00 (ការងារក្រៅម៉ោង) អត្ថប្រយោជន៍៖ ប្រាក់លើកទឹកចិត្តផ្អែកលើការលក់ សម្រាក់១ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ និងផ្សេងៗទៀត


081 306 666 ,086 819 832 ,081 963 333

hr@kfourgroup.com