ដុំសាកនឹងខ្សៃសាក iPhone គុណភាពល្អអាចប្រើបានមិនប៉ះពាល់ទូរសព្ទ័របស់អ្នក

5 $

Description

ដុំសាកនឹងខ្សៃសាក iPhone គុណភាពល្អអាចប្រើបានមិនប៉ះពាល់ទូរសព្ទ័របស់អ្នក តំលៃដុំសាក : 4$ ខ្សៃសាក: 3$ ដឹកអោយគិត1$>2$បើឆ្ងាយ


016 430 749 ,012 430 749 ,031 272 7273

......